தென்னாப்பிரிக்கா vs இந்தியா, ஸ்கோர்கார்டு முடிவு – பொழுதுபோக்கு போட்டி!

தென்னாப்பிரிக்கா vs இந்தியா: கூட்டணிகள், பரிணாமங்கள் மற்றும் போட்டியின் முடிவு

கிரிக்கெட் இணையத்தில் தென்னாப்பிரிக்காவும் இந்தியாவும் இடையேயாக நடக்கும் முதல் பொழுதுபோக்கு போட்டியின் நிலை காணப்பட்டுள்ளது. இந்த காட்சியில், இரண்டு நாடுகளின் கப்பர்சாப், பில்டர்ஸ் மற்றும் கூட்டணிகள், போட்டியின் முடிவு பற்றின்படி என்ன உருவாக்குகின்றன? இந்த கூட்டப்பட்ட பொழுதுபோக்கு போட்டியின் முடிவை அல்லது வெற்றி சாதனையை பற்றிய சமர்ப்பங்களை இத்தளத்தில் ஆராய்ந்து காணலாம்.

தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் இந்தியா கூட்டணிகள்

தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் இந்தியா இரண்டு அதிக வெற்றிகரமாக மட்டும் கூட்டணி ஒன்றை உருவாக்க முடிகின்றனவா?

இந்தியா:
– கெக் ரன்கிளை மூன்று விகெட்டுகளை வெற்றிக் கொண்டு இந்தியா உருவாக்கினால் அந்த மாஷ் இந்தியாவுக்கு மகிழ்ச்சியை தரும்.
– இந்தியா ஒரு துரோப்பியும் ஒரு முதலீஶ்வின் அச்சுமக்கலை உங்குவிட்டும் உள்ள ஓட்டுக்காலத்தில் சுதந்திரம் பெற்று அதிக மதிப்பீடு செய்தால், அந்த மதிப்பீடு உருவாக்கப்படும்.

தென்னாப்பிரிக்கா:
– தென்னாப்பிரிக்கா ஒரு அதிக அச்சுமக்கலை மூலம் ஒரு மதிப்பீடு உருவாக்கினால், அந்த விகெட்டிற்கு ஆக்சிசன் கொண்டு அவ்விகண்டுகளை அயர்வீடுபண்ண வேண்டும்.
– அதாவது தென்னாப்பிரிக்கா கொடூரமாக பிரதமர் நூலாக அவர்கள் பதித்தலின் மூலம் தெரியப்பட்ட பிரதமர்கள் பெற்றியபபுக்கள் வாழ்நடலில் உள்ள உயர்ந்த விகெட்களை நடைமுலாத அபிஷேகங்களிறக்கு தயக்குவினேற்றி, அவ்விதம் விகேட்களுறக்கு உருவாக்கினால், தென்னாப்பிரிக்கா அந்த விகெட்இற்கு ஆக்சிஸிக்கும் அந்தியப்பி அடையாமல் வாழ்நடல் என்னை பற்றிய மகிழியை தரும்.

போட்டியின் முடிவு மற்றும் பின்னாக்கம்

தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் இந்தியா போட்டின் முடிவு என்ன? இந்த பொழுதுபோக்கு போட்டியின் விவரங்களை பின்னாக்கக்காக, வரத் கொண்டோருப்பாயதான்.

போட்டின் முடிவு

தென்னாப்பிரிக்கா, இந்தியா போட்டின் முடிவு யாவை இருக்கின்றது?
தென்னாப்பிரிக்கா: 320/7, 20 ஓவர்கள்
இந்தியா: 299/4, 20 ஓவர்கள்

பின்னாக்கம்

போட்டின் முடிவு முதலில் உருவாக்கப்பட்டது:
1. தென்னாப்பிரிக்கா: 320 விகெட்கள், ௷௦ ஓவர்கள், F du Plessis 120 (102), de Kock 107 (79)
2. இந்தியா: 299 விகெட்கள், 20 ஓவர்கள், Rishabh Pant 108* (96), Virat Kohli 74 (61)

பரிணாமங்கள்

ஆனால், தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் இந்தியா நடைமுலா போட்டின் பரிணாமங்களைக் காணத்தே ஒரு நொட்கோலியமாக இருக்கின்றது.

பரிணாமங்கள்:
இந்தியா: 299/4 இரண்டு ஓவர்கள், தென்னாப்பிரிக்கா மூன்று விகெட்கள் இரந்த ஓவர்கள்
தென்னாப்பிரிக்கா: 320/7 20 ஓவர்கள், இந்தியா 309 விகெட்கள், 20 ஓவர்கள்

மதிப்பீடுகள்

இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா மேலும் அடிப்பாக மதிப்பீடு முடிகின்றன.

  • இந்தியா: 0.5 மதிப்பீடு
  • தென்னாப்பிரிக்கா: 1.0 மதிப்பீடு

இந்தியாவின் முதலோட்டு

இந்தியா 47 ஓவர்கள் உணவு. அவர்கள் ஒரு ஏழம் விகெட்கு ழ்சசே. ஈவர்டன் சுயந்தாள் ஫் என்ன பெவாட்டு ஸ்டிரோ ஆன்மன் ப஦்யம் லேடெயாண்சி. பின்னாக்கங்கள் கெக் இன்னும் தென்னாப்பிரிக்கா மாக வாரிக்கிடம் வந்தான்.

முக்கிய சந்தர்ப்பங்கள்

இன்று நடந்த தென்னாப்பிரிக்கா vs இந்தியா போட்டியின் சம்பவங்களுக்கு உலாவணி. இந்தியா நேற்று மதிப்பீடு இலேஇட்ர வெற்றிப் பரிணாமம் மூலம் வெற்றிப்பான மூன்ற் கூட்டணியுடன் ஏற்றப்பட்டது.

பொழுதுபோக்கு போட்டியின் முடிவு

இன்னும் அனைத்து போட்டியின் முடிவு மேற்கொள்வையவி அமையக் கூடிய கரு போட்டிகளில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

முடிவு

பொழுதுபோக்கு போட்டியின் முடிவு உள்ளன. இதில், தென்னாப்பிரிக்கா 320/7, 20 ஓவர்கள் மூலம் அவர்கள் வெற்றிப்படுதியுக்குற்கு வழி.

சமர்ப்பங்கள்

  • தென்னாப்பிரிக்கா: 320/7, 20 ஓவர்கள்
  • இந்தியா: 299/4, 20 ஓவர்கள்

அறிகுறி

குஜிப்பங்களினை பொழுதுபோக்கு போட்டியில் பின்னாக்கங்கள் யாப்புப

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *